پرش به محتوای اصلی

محور دستگاه برتر در ارائه خدمات الکترونیکی

خدمت برتر، دستگاه برتر و وب برتر براساس ارزیابی دورپنجم خدمات الکترونیکی و پرتال‌های دستگاه‌های اجرایی که توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران بصورت دوره‌ای انجام می شود ، تعیین شده است. در ارزیابی مذکور، خدمات الکترونیکی 105 دستگاه دارای شناسنامه خدمات مورد تایید سازمان اداری و استخدامی در چارچوب مدل پنج مرحله ای بلوغ با در نظر گرفتن ماهیت خدمات الکترونیک جهت ارتقا سطح کیفی مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

 

ثبت نام