پرش به محتوای اصلی

شرکت  های برتر IT در توسعه اقتصادی

در این دوره از جشنواره و با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر فضای کسب‌وکار، ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری جهت توسعه کسب‌وکارهای جدید به عنوان مهمترین پایه‌های توسعه اقتصادی مورد توجه قرار گرفته و زیر محورها بر این اساس تعیین شده‌اند.

1-    شرکت های برتردر ایجاد اشتغال :

شاخص ها:

·        تعداد نیروهای بیمه شده در آذر ماه 97 

·        آپلود و ارائه فایل لیست بیمه رسمی در آذر ماه 97

·        تعداد نیروهای بیمه شده در آذر ماه 98 

·         آپلود و ارائه فایل لیست بیمه رسمی در آذر ماه 98

2-     شرکت های برتر در حوزه سرمایه گذاری کسب و کارهای جدید و نوپا:

شاخص ها:

·        حجم سرمایه گذاری رسمی شرکت از ابتدای آذر ماه 97 تا کنون

·         آپلود و ارائه مستندات مربوط به سرمایه گذاری

 

ثبت نام