جشنواره فناوری اطلاعات و ارتباطات
محور «شرکتهای برتر IT در توسعه اقتصادی»
سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد تا در جشنواره فاوای ۱۳۹۸ با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، شرکت‌های برتر IT در توسعه اقتصادی را شناسایی و معرفی نماید. برای این منظور، محور «شرکت برتر IT در توسعه اقتصادی» به محورهای اصلی جشنواره افزوده شده است.
معیارهای انتخاب شرکت‌های برتر در توسعه اقتصادی و شاخص‌های اندازه‌گیری آنها در زیر آمده‌اند:
•    نقش در تولید ناخالص داخلی
o    حجم کل فروش،‌ مطابق با اظهارنامه مالیاتی
o    نرح رشد فروش، در مقایسه با حجم کل فروش مطابق با اظهارنامه مالیاتی سال مالی گذشته
•    اشتغال‌زایی
o    تعداد اشتغال مستقیم مطابق با لیست بیمه
o    تعداد اشتغال غیر مستقیم مطابق با اسناد مثبته رسمی
•    صادرات
o    درآمد ارزی رسمی
o    نرخ رشد درآمد ارزی، در مقایسه با درآمد ارزی در سال مالی گذشته
•    بهره‌وری
o    نرخ بازده دارایی‌ها (ROA)
o    نرخ بازدهی حقوق صاحبان سهم (ROE)
•    توسعه اقتصاد دانش‌بنیان
o    تعداد محصولات دانش‌بنیان
o    تعداد ثبت اختراع و پتنت
همچنین شرکت‌های متوسط و کوچک برتر در توسعه اقتصادی نیز با تاکید بر میزان رشد آنها در شاخص‌های اندازه‌گیری مورد نظر زیر، معرفی خواهند شد:
•    رشد حجم کل فروش مطابق با اظهارنامه مالیاتی نسبت به سال مالی گذشته
•    رشد تعداد اشتغال مستقیم/غیر مستقیم نسبت به سال قبل بر اساس اسناد رسمی
•    رشد درآمد ارزی رسمی نسبت به سال مالی گذشته
•    رشد تعداد محصولات دانش‌بنیان/ثبت اختراع/پتنت به نسبت سال گذشته
متقاضیان صرفا می‌توانند در یکی از زیر محورهای «شرکت‌های برتر» یا «کسب‌وکارهای متوسط/کوچک با بالاترین رشد» شرکت کرده و اسناد رسمی لازم برای اندازه‌گیری شاخص‌های فوق را ارسال نمایند.