1-    تعریف کسب و کار فضاپایه

امروزه استفاده از زیرساخت‌های ماهواره‌ای در ارتقا کیفیت زندگی جوامع اهمیت زیادی پیدا کرده است.
امسال برای اولین بار و با شکل گرفتن کسب و کارهای فضاپایه، جشنواره فاوای وزارت ارتباطات و فناوری تصمیم به بررسی و معرفی شرکت‌های برتر این حوزه گرفته است.
طبق تعریف کسب و کارهای فضاپایه از دید سازمان فضایی ایران، شرکت‌هایی که یا از فناوری و خدمات فضایی برای تولید محصول و سرویس خود استفاده می‌کنند یا منجر به تولید فناوری و خدمات فضایی میشوند جزو کسب و کارهای فضاپایه محسوب میشوند.
در نتیجه تمام شرکت‌های حوزه طراحی، توسعه و ساخت فناوری فضایی در سطح سیستم و زیرسیستم، شرکت‌های سنجش از دور و شرکت‌های مخابراتی استفاده کننده از پهنای باند مخابراتی ماهواره‌ای و همچنین شرکت‌های استفاده کننده از سیستم‌های موقعیت یابی جهانی واجد شرایط شرکت در این جشنواره هستند.
همچنین کارآفرینان و شرکت‌هایی که از فناوری و خدمات فضایی در حوزه‌های کشاورزی، بیمه کشاورزی، نفت و گاز، سلامت، انرژی، مدیریت بلایا، محیط زیست، مدیریت شهری و روستایی و غیره استفاده می‌کنند دعوت می‌شود تا با شرکت در این جشنواره به توسعه فعالیت خود از طریق داده‌های ماهواره‌ای بپردازند.

2-    محورهای کسب و کارهای فضاپایه

خدمات و کاربردهای فضایی که منجر به ایجاد کسب وکارهای فضاپایه میشوند شامل سه دسته عمده هستند:
2-1-    استفاده از سرویس ماهواره‌های موقعیت یابی مثل GPS که اساس اکثریت کسب و کارهای مکان پایه است.
2-2-    استفاده از پهنای باند مخابراتی تامین شده توسط ماهواره‌های مخابراتی
2-3-    استفاده از تصاویر سطح زمین که با دقت‌‌ةای مختلف توسط ماهواره‌های سنجشی تهیه میشوند
2-4-    تحقیق، طراحی، ساخت و تولید فناوری‌های فضایی در سطح سیستم و زیر سیستم

3-    ملاک‌های ارزیابی شرکت‌‌های 3 محور کسب و کارهای فضاپایه

3-1-  شرکت‌های سنجشی

 ملاک     امتیاز
پروژه‌های سنجشی متناسب با نیاز سازمان‌های دولتی و نهادهای خصوصی در جهت رفع چالش‌های کشور     20
روش جذب پروژه     10
خروجی پروژه‌ها و میزان اثرگذاری قابل اندازه گیری
 15
میزان کاهش وابستگی از منابع خارجی
 15
ارزش محصول تولید شده 20
حضور در مجامع بین المللی  5
بومی بودن محصول  5
پیچیدگی و فناورانه بودن طرح  10
  مجموع   
 100

3-2-    شرکت‌های مخابرات ماهواره‌ای

ملاک   
 امتیاز
پروژه‌های مخابراتی متناسب با نیاز سازمان‌های دولتی و نهادهای خصوصی در جهت رفع چالش‌های کشور   
 20
مجوزها و گواهینامه‌های اخذ شده   
 10
خروجی پروژه‌ها و میزان اثرگذاری قابل اندازه گیری   
 15
میزان کاهش وابستگی از منابع خارجی   
 15
ارزش محصول تولید شده   
 20
میزان استفاده از بسترهای بین المللی   
 5
بومی بودن محصول/طرح     5
 پیچیدگی و فناورانه بودن طرح  10
مجموع    100
 

 

3-3-    شرکت‌های مکان پایه استفاده کننده از سیستم موقعیت یابی ماهواره‌ای

 ملاک     امتیاز
 پروژه‌های مکان پایه متناسب با نیاز سازمان‌های دولتی و نهادهای خصوصی در جهت رفع چالش‌های کشور   
20
  مجوزها و گواهینامه‌های اخذ شده   
10
  خروجی پروژه‌ها و میزان اثرگذاری قابل اندازه گیری   
15
  میزان کاهش وابستگی از منابع خارجی   
15
  ارزش محصول تولید شده   
 20
  میزان استفاده از داده‌های سایر نهادها   
 5
  بومی بودن محصول/طرح   
5
پیچیدگی و فناورانه بودن طرح  10
 مجموع 100

4-3-  شرکت‌های تولید کننده فناوری فضایی

  ملاک       
  امتیاز
پروژه‌های فناوری فضایی متناسب با نیاز سازمان‌های دولتی و نهادهای خصوصی در جهت رفع چالش‌های کشور  20
 سطح بلوغ فناوری Technology Readiness Level  10
 خروجی پروژه‌ها و میزان اثرگذاری قابل اندازه گیری  10
 میزان کاهش وابستگی از منابع خارجی  10
 ارزش محصول تولید شده  20
 میزان از نیروهای انسانی متخصص و دانشگاهی  15
 بومی بودن محصول/طرح  5
 پیچیدگی و فناورانه بودن طرح  10
 پیچیدگی و فناورانه بودن طرح  100