ایجاد فضای رقابتی سالم و شور و نشاط علمی در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعامل بین متخصصان کشور
 
شناسایی و اقدام به جذب و پرورش نخبگان و استعدادها در زمینه های ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
 ایجاد فضای تعامل و همکاری بین فعالان حوزه مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
 فرهنگ سازی مناسب و تکریم  بزرگان و نخبگان عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور حمایت از صنایع داخلی

شناسایی و حمایت از بخش خصوصی و صنایع داخلی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

بیشترین تلاش ها به منظور دسترسی بهتر به شبکه ملی اطلاعات
 
فراهم شدن بستر مناسب جهت عرضه فعالیت های افراد حقیقی و حقوقی
 
فراگیر کردن خدمات دولت الکترونیکی و عمق بخشیدن به آن
 
تحرک بخشیدن به فعالیت های رسانه ای الکترونیکی و ارتقاء سطح آگاهی بخشی به جامعه

 

جشنواره فاوا استانی:

به منظور رونق ICT استانها در نظر است جشنواره فاوا استانی و یا منطقه ای نیز با مشارکت مدیران کل استانی و با هدف فرهنگ سازی، ایجاد فضای رقابتی، شناسایی و حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر، ایجاد فضای تعامل و همکاری بین فعالان حوزه در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار گردد و در حاشیه این مراسم نمایشگاه هایی به منظور تقویت و توسعه بازار و نمایش توانمندی های استانی برگزار خواهد شد که می تواند با همکاری سازمان نظام صنفی استانها و برگزاری نمایشگاه الکامپ استانی و منطقه ای همزمان باشد. در این راستا معاونت فناوری و نوآوری نیز حمایت های خود را از برگزاری جشنواره فاوا و نمایشگاه مذکور خواهد داشت. ضمنا می توان از برگزیدگان هر استان در جشنواره ملی فاوا نیز تقدیر به عمل آید.