پرش به محتوای اصلی

• ایجاد فضای رقابتی سالم و شور و نشاط علمی در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات و تعامل بین متخصصان کشور
 
• شناسایی و اقدام به جذب و پرورش نخبگان و استعدادها در زمینه های ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
•  ایجاد فضای تعامل و همکاری بین فعالان حوزه مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات
 
•  فرهنگ سازی مناسب و تکریم  بزرگان و نخبگان عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور حمایت از صنایع داخلی

• شناسایی و حمایت از بخش خصوصی و صنایع داخلی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات

• بیشترین تلاش ها به منظور دسترسی بهتر به شبکه ملی اطلاعات
 
• فراهم شدن بستر مناسب جهت عرضه فعالیت های افراد حقیقی و حقوقی
 
• فراگیر کردن خدمات دولت الکترونیکی و عمق بخشیدن به آن
 
• تحرک بخشیدن به فعالیت های رسانه ای الکترونیکی و ارتقاء سطح آگاهی بخشی به جامعه